Ερευνητικό έργο

 

Ο κλάδος της Ιχθυοκαλλιέργειας είναι ένας διαρκώς εξελισσόμενος κλάδος και η βελτιστοποίηση της γραμμής παραγωγής καθώς επίσης και η βελτίωση της ποιότητας του τελικού προϊόντος, αποτελούν αντικείμενο πολλών ερευνητικών έργων. Τα Ιχθυοτροφεία Κεφαλονιάς, με γνώμονα την εξέλιξη της εταιρίας αλλά και την πρόοδο του κλάδου, συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα, επιστρατεύοντας την επιστημονική εξειδίκευση και εμπειρία των ανθρώπων τους και προτείνοντας καινοτόμες ιδέες για το μέλλον της Ιχθυοκαλλιέργειας. 

Προγράμματα σε εξέλιξη

 • ΙΜΤΑ: Ολοκληρωμένη πολυτροφική υδατοκαλλιέργεια για την παραγωγή υψηλής προστιθέμενης αξίας θειικών πολυσακχαριτών από φαιοφύκη για τις βιομηχανίες φαρμακευτικών προϊόντων και καλλυντικών (ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020).

 • MANFISH: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών ιχθυοκαλλιεργειών μέσω την ανάπτυξης ευφυών συστημάτων ιχθυοπαθολογικής διάγνωσης & πρότασης θεραπείας νοσημάτων και υποστηρικτικών δράσεων διαχείρισης κινδύνων εκτροφής (ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020).

 • FutureEUAqua: Μελλοντική ανάπτυξη στη βιώσιμη, ανθεκτική και κλιματικά φιλική βιολογική και συμβατική Ευρωπαϊκή υδατοκαλλιέργεια (H2020-BG-2018-1)

 • ROBUST: Πρόληψη δοκανίωσης οφειλόμενης στο Vibrio harveyi με καινοτόμα εργαλεία  (ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020)

 • MedSUSHI: Αξιοποίηση των εδώδιμων φυκών Dictyopteris membranacea & Laurencia obtusa στη Μεσογειακή κουζίνα ως βιολειτουργικό τρόφιμο και διατροφικό συμπλήρωμα (ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020)

 • BIOALGAFOOD: Παραγωγή βιοδραστικών πολυσακχαριτών υψηλής προστιθέμενης αξίας από μακροφύκη των Ελληνικών θαλασσών και αξιοποίησή τους στην ανάπτυξη καινοτόμων βιολειτουργικών τροφίμων (ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020)

 • ValueSEABASS: Ελαφρώς μεταποιημένα προϊόντα προστιθέμενης αξίας από λαβράκι (ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020)

 • APOXI: Αυτόματο Ρομποτικό Όχημα για Χρήση σε Ιχθυοτροφεία (ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020)

 

Ολοκληρωμένα προγράμματα

 • i-fish: Εφαρμογή έξυπνων συστημάτων για τη βελτίωση της διαχείρισης και της ευζωίας των ψαριών σε συνθήκες καλλιέργειας σε κλωβούς (Ε.Π.ΑΛ., ΕΣΠΑ 2014-2020)

 • MERMAID: “Innovative Multi-purpose Off-shore Platforms: planning, design and operation” (FP7 OCEAN.2011-1 Multi-use offshore platforms)

 • BIOEXPLORE: Βιοτεχνολογία για την εκμετάλλευση των μικροφυκών (ΕΣΠΑ, Συνεργασία Πράξη II, Μέτρου 2.3 )

 • Αυτόνομοι αισθητήρες οπτικών νάνο-ινών για τον ποιοτικό έλεγχο ιχθυοκαλλιεργειών (ΕΣΠΑ, Συνεργασία Πράξη I, Μέτρου 2.4)

 • Έλεγχος ποιότητας και προσδιορισμός υπολειμματικότητας φυτοφαρμάκων στα τρόφιμα. (ΠΕΠ Ιονίων Νήσων, 2006)

 • Χρήση καινοτόμων διαιτών για βελτίωση γεύσης – αρώματος στο λαβράκι. (ΠΕΠ Ιονίων Νήσων, 2006)

 • Επενδυτικό σχέδιο για την προβολή και προώθηση των προϊόντων και τον εκσυγχρονισμό των διοικητικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων. (Υπουργείο Ανάπτυξης, 1998-2000)

 • Αλληλεπίδραση υδατοκαλλιεργειών και θαλάσσιου περιβάλλοντος. (ΕΠΕΤ ΙΙ, 1995-1998)

 • Hygiene management and disease prevention in marine fish larviculture, by the adjustment and control of the microbiological environment. (Κοινοτικό πρόγραμμα στον τομέα της Αλιείας, 1994-1996)

 • Characterization of the microbiological environment in hatcheries for Mediterranean marine fish: influence of larval health and development of prophylaxis (Κοινοτικό πρόγραμμα στον τομέα της Αλιείας, 1991-1994)

 • Διαχείριση μονάδων εντατικής Ιχθυοκαλλιέργειας (ΠΑΒΕ, 1990)