Πολιτική Ποιότητας & Περιβάλλοντος

Στα ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ Α.Ε. δραστηριοποιούμαστε στην παραγωγή γόνου, και στην εκτροφή, συσκευασία και εμπορία προϊόντων υψηλής ποιότητας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών μας, τα ακολουθούμενα πρότυπα ποιότητας προϊόντων, την Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία, την ασφάλεια των εργαζομένων μας και τις αρχές αειφόρου διαχείρισης του περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιούμαστε. Ιδιαίτερα τονίζουμε ότι η προστασία του περιβάλλοντος πρωτίστως του χώρου δραστηριοποίησής μας και δευτερευόντως σε ευρύτερη κλίμακα, αποτελεί έναν από τους άξονες που καθορίζουν τις στρατηγικές αποφάσεις μας. 

Δεσμευόμαστε:

  • Να  παρέχουμε  υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες στους πελάτες μας.
  • Στη συμμόρφωση µε τις νοµικές κανονιστικές απαιτήσεις που αφορούν την ασφάλεια και την υγιεινή των παραγόµενων προϊόντων.
  • Να ελαχιστοποιήσουμε μέχρι μηδενισμού τις μη συμμορφώσεις καθώς επίσης να προσπαθούμε για τη συνεχή μείωση μέχρι μηδενισμού των παραπόνων πελατών, συνεργατών και εργαζομένων.
  • Να εξασφαλίζουμε συνθήκες που εγγυώνται την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων
  • Να τηρούμε τις εφαρμόσιμες περιβαλλοντικές νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις που άπτονται των δραστηριοτήτων μας, καθώς και λοιπές σχετικές απαιτήσεις που έχουμε ενυπογράφως αποδεχτεί. 
  • Να προσδιορίζουμε, αναπτύσσουμε και τηρούμε τα απαραίτητα υλικοτεχνικά μέσα και υποδομές, τις απαραίτητες διαδικασίες σε συνδυασμό με την απαραίτητη εκπαίδευση, ώστε να εξασφαλίζεται στο μέτρο του οικονομοτεχνικά εφικτού η πρόληψη της ρύπανσης και η προστασία του περιβάλλοντος.

Οι περιβαλλοντικοί στόχοι μας τίθενται, λαμβάνοντας υπόψη τις σημαντικές περιβαλλοντικές μας επιπτώσεις, όπως αυτές  προσδιορίζονται από τη σχετική διαδικασία του συστήματός μας,  δίνοντας έμφαση στην ποιότητα και την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος της περιοχής των δραστηριοτήτων μας.

Η πολιτική μας επιτυγχάνεται μέσω των διαδικασιών που χρησιμοποιούνται, τη διενέργεια ελέγχων, την επαγγελματική κατάρτιση του προσωπικού μας και την υψηλού φρονήματος υπευθυνότητα που μας διακατέχει. 

Στην επίτευξη των στόχων της πολιτικής ποιότητας και περιβάλλοντος, συμβάλλουν όλοι οι εργαζόμενοι της εταιρίας μας με τη συνεχή προσπάθεια που επιδεικνύουν. 

Πάγιο στόχο μας, αλλά και δέσμευσή μας, αποτελεί η διαρκής βελτίωση του συστήματος διαχείρισης με απώτερο στόχο την εφαρμογή και βελτίωση των προδιαγραφών (προτύπων) ποιότητας και των υπηρεσιών μας, σε όλα τα σημεία των δραστηριοτήτων μας, όπως και των περιβαλλοντικών μας επιδόσεων, στοχεύοντας κατά προτεραιότητα στις δραστηριότητες με τις πιο σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Για το λόγο αυτό λαμβάνονται υπόψη οι παρατηρήσεις και οι απαιτήσεις των πελατών μας - σε ότι αφορά την ποιότητα και τα ερωτήματα των διάφορων ενδιαφερομένων μερών για το περιβάλλον, ενώ παράλληλα το Σύστημα Διαχείρισης ελέγχεται συνεχώς, ώστε να διατηρείται σύμφωνο με τις απαιτήσεις των διεθνών προτύπων ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015. 

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος

Η πολιτική ποιότητας και περιβάλλοντος, αναλύεται και συζητείται με όλους τους εργαζόμενους της εταιρίας οι όποιοι είναι και οι αρμόδιοι για την υλοποίησή της. Η πολιτική είναι αναρτημένη σε εμφανή σημεία των εγκαταστάσεων της εταιρίας καθώς και στην ιστοσελίδα της εταιρίας ώστε να είναι διαθέσιμη τόσο στους εργαζόμενους όσο και στο κοινό.