Συμμετοχή των Ιχθυοτροφείων Κεφαλονιάς στο έργο "ΑΡΟΧΙ - ΠΕΨ: Αυτόματο Ρομποτικό Όχημα για Χρήση σε Ιχθυοτροφεία-Ποιοτικός Έλεγχος Ψαριών" - ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: Τ2ΕΔΚ-02504

Συμμετοχή των Ιχθυοτροφείων Κεφαλονιάς στο έργο "ΑΡΟΧΙ - ΠΕΨ"
Συμμετοχή των Ιχθυοτροφείων Κεφαλονιάς στο έργο "ΑΡΟΧΙ - ΠΕΨ: Αυτόματο Ρομποτικό Όχημα για Χρήση σε Ιχθυοτροφεία-Ποιοτικός Έλεγχος Ψαριών" - ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: Τ2ΕΔΚ-02504 Η πρόταση αφορά στην κατασκευή υποβρυχίου οχήματος (ROV) για την επιθεώρηση και επισκευή ιχθυοτροφικών εκμεταλλεύσεων στην Ελλάδα με χρήση Υπολογιστικής Όρασης, προκειμένου να εντοπιστούν ανωμαλίες και ζημίες. Παράλληλα θα συλλέγει μετρήσεις για έρευνα και βελτίωση του ρυθμού ανάπτυξης των προϊόντων. Συμμετέχουν: 1. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2. ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ Α.Ε. Το έργο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των «Δράσεων Εθνικής Εμβέλειας»: «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ, Β- κύκλος» και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)