ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΟΛΥΤΡΟΦΙΚΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΘΕΙΙΚΩΝ ΠΟΛΥΣΑΚΧΑΡΙΤΩΝ ΑΠΟ ΦΑΙΟΦΥΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ (MIS:5074605)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΟΛΥΤΡΟΦΙΚΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΘΕΙΙΚΩΝ ΠΟΛΥΣΑΚΧΑΡΙΤΩΝ ΑΠΟ ΦΑΙΟΦΥΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ (MIS:5074605)
Η ολοκληρωμένη πολυτροφική υδατοκαλλιέργεια επιδιώκει να συνδυάσει την διατρεφόμενη υδατοκαλλιέργεια (fed aquaculture) με την εξορυκτική (extractive), μετατρέποντας τα απόβλητα της μίας σε διατροφικούς πόρους για την άλλη. Για παράδειγμα, τα απόβλητα της εντατικής θαλάσσιας ιχθυοκαλλιέργειας δύνανται να αποβούν θρεπτικά συστατικά για μία εντατική φυκοκαλλιέργεια, δημιουργώντας μία ολοκληρωμένη αλυσίδα παραγωγής με απτά προϊόντα σε κάθε τροφικό επίπεδο και εν τέλει επιτρέποντας τον καθαρισμό και την ανακύκλωση του χρησιμοποιούμενου θαλασσινού νερού με ευεργετικά αποτελέσματα για το περιβάλλον. Αντικείμενο του προτεινόμενου έργου είναι η παραγωγή βιομάζας μακροφυκών στα πλαίσια μίας ολοκληρωμένης πολυτροφικής υδατοκαλλιέργειας, καθώς και η αξιοποίηση της μέσω της απομόνωσης υψηλής προστιθέμενης αξίας θειικών πολυσακχαριτών για τις βιομηχανίες φαρμακευτικών προϊόντων και καλλυντικών. Οι απορροές του ιχθυογεννητικού σταθμού του φορέα Ιχθυοτροφεία Κεφαλονιάς ΑΕ (KEFISH), μετά την μικροβιακή επεξεργασία τους, θα αποτελέσουν θρεπτικό μέσο για την παραγωγή μακροφυκών, τα οποία στη συνέχεια θα αξιοποιηθούν για την παραγωγή υδροκολλοειδών με εφαρμογή στην βιομηχανία φαρμακευτικών προϊόντων και καλλυντικών. Οι τελικές απορροές του συστήματος θα καταλήγουν στην θάλασσα απαλλαγμένες από το οργανικό και ανόργανο φορτίο τους, και άρα μειώνοντας τον κίνδυνο της ενδεχόμενης προαγωγής ευτροφισμού στις παρακείμενες ακτές, συμβάλλοντας έτσι στην ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της μονάδας εκτροφής. Η διεργασία αυτή, εκτός από τις προφανείς οικονομικές συνέργειες, θα βελτιώσει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της χερσαίας υδατοκαλλιεργητικής μονάδας και θα διευρύνει τη φιλική επίδρασή της στην τοπική κοινωνία, αποτελώντας παράδειγμα για εφαρμογή και σε άλλες μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας.